तानाशाही प्रवृत्तिमा विधेयक पारित भयो : शेरबहादुर देउवा

११ माघ २०७५, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
190 Shares

k|wfgdGqL b]pjfnfO{ z’esfdgf k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf laxLaf/ l;+xb/af/df g]kfn lghfdtL sd{rf/L ;ª3 ;ªu7g s]Gb|Lo sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?nfO{ lgb]{zg lbg’x’Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं \  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले तानाशाही प्रवृत्तिमा विधेयक पारित गराएको भन्दै यसको सदन र सडक सबैतिरबाट विरोध गर्ने बताउनुभएको छ । बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सभापति देउवाले कम्युनिष्टले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको बताउनुभयो । सभामुख तटस्थ हुनुपर्नेमा सभामुखले पनि पदको दुरुपयोग गरेको सभापति देउवाले आरोप लगाउनुभयो । सदनमा देखाएको दुई तिहाइको दम्भको सडकबाट जवाफ दिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको एकलौटी व्यवहारको विरोधमा नेपाली कांग्रेस अब देशैभर सडक संघर्षमा उत्रने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया