लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको बेबी बुद्ध

८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
57 Shares

g]kfn ;/sf/n] 3f]if0ff u/]sf] n’lDagL e|d0f jif{ @)!@ sf] cj;/df yfO{ k’g yfO{ ;f];fO{6Lsf] cWoIf s”bLg pmg ;’bf/tn] lgdf{0f u/L n’lDagL ljsf; sf]ifnfO{ x:TffGt/0f u/]sf] a]aL a’4 . clxn] k|b]z ;/sf/n] 3f]if0ff u/]sf] n’lDagL e|d0f jif{ @)&^ sf] cj;/df a]aL a’4 n’lDagLsf] Ps cfsif{s ag]sf] 5 . t:jL/M g/]z s];L, /f;;, n’lDagL .

रुपन्देही – नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ को अवसरमा थाई पुन थाई सोसाईटीको अध्यक्ष कूदीन ऊन सुदारतले निर्माण गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको बेबी बुद्ध । अहिले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को अवसरमा बेबी बुद्ध लुम्बिनीको एक आकर्षक बनेको छ । – तस्वीर : नरेश केसी/रासस

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • देशैभरका चलचित्रकर्मी रुपन्देही आउँदै, रुपन्देही चलचित्रमय हुने 
  • आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारले सम्झिनका लागि सहिदको शालिक बनाइदिन आग्रह
  • आमाको सम्झनामा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
  • कांग्रेसले सार्वजनिक गर्‍यो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र
  • आज पनि नेप्से झिनो अंकले घट्यो
  • सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानीः प्रचण्ड
  • ‘लुम्बिनी न्युज फेस्टिबल-२०७६’ सम्पन्न
  • वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार राष्ट्रघाती र लम्पसारवादी : पूर्व अध्यक्ष महर
  • आ–आफ्नो सवारी साधनमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को स्टिकर टाँस्न आह्वान
  • कांग्रेस नेता भण्डारीको कमाण्ड देख्दा कार्यकर्ता उत्साहित