लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको बेबी बुद्ध

८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
57 Shares

g]kfn ;/sf/n] 3f]if0ff u/]sf] n’lDagL e|d0f jif{ @)!@ sf] cj;/df yfO{ k’g yfO{ ;f];fO{6Lsf] cWoIf s”bLg pmg ;’bf/tn] lgdf{0f u/L n’lDagL ljsf; sf]ifnfO{ x:TffGt/0f u/]sf] a]aL a’4 . clxn] k|b]z ;/sf/n] 3f]if0ff u/]sf] n’lDagL e|d0f jif{ @)&^ sf] cj;/df a]aL a’4 n’lDagLsf] Ps cfsif{s ag]sf] 5 . t:jL/M g/]z s];L, /f;;, n’lDagL .

रुपन्देही – नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ को अवसरमा थाई पुन थाई सोसाईटीको अध्यक्ष कूदीन ऊन सुदारतले निर्माण गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको बेबी बुद्ध । अहिले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को अवसरमा बेबी बुद्ध लुम्बिनीको एक आकर्षक बनेको छ । – तस्वीर : नरेश केसी/रासस

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • यात्रीलाई कुरुप भन्ने विमानस्थल कर्मचारीको जागिर गयो
  • भारतमा फेला परे नयाँ प्रजातिका माछा
  • घुस लिएको अभियोगमा सबइञ्जिनीयर पक्राउ
  • भारतमा हिमाचल राज्यमा घरमाथि रुख ढल्दा २ नेपालीको मृत्यु,पाँच जना…
  • पत्रकार डायलसन अधिकारीको निधन प्रती सभापति भरत कुमार शाह दुःख…
  • रोट्रयाक्ट डाउनटाउन द्वारा पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न
  • काठमाडौं प्रहरी प्रमुखलाई फेसबूकमा गाली गरेको भन्दै एक युवक पक्राउ
  • बोक्सीको आरोप लगाउँदै महिलालाई मलमूत्र खुवाइयो
  • चितवनका प्रहरी प्रमुखले भने– आन्दोनकारीमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं
  • शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश