‘पशु बली बन्द गरौं’ भन्दै र्‍याली

३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
23 Shares

kz’ anL aGb u/f}+ ofnLdf ;xefuL sf7df8f}F, #! h]7 -/f;;_ kz’ sNof0f ;+3n] z’qmaf/ sf7df8f}Fsf] /Tgkfs{df kz’ anL aGb u/f}+ eGb} lgsfn]sf] ¥ofnLdf ;xefuL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f

काठमाडौँ – पशु कल्याण संघले शुक्रबार काठमाडौँको रत्नपार्कमा पशु बली बन्द गरौं भन्दै निकालेको र्‍यालीमा सहभागीहरु ।

नेपलमा खसी, बोका, राँगा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छीलाई देवीका मन्दिरमा र घर–घरमा पनि बली वा बध गरेको पाइन्छ । निर्दोष पशुहरु निरीह भएर कराइरहेको हुन्छन् । ढिमाई मेलामा पशु चौपायाको बलि दिने प्रथा रोक्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया