जापानी सम्राटको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी जापान जाँदै

५ आश्विन २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
8 Shares

k|b]z g+= @ sf] ;/sf/n] laxLaf/ jL/uGhdf cfof]hgf u/]sf] …a]6L k9fp, a]6L arfpÚ z}lIfs ladf cleofgsf] pb3f6g sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ug'{x’b} /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . pxfFn] dlxnf ;zlQms/0fsf kIfdf k|b]z ;/sf/n] yfngL u/]sf] cleofgn] 7″nf] d2t lbg] ljZj; JoQm ug'{eof] . t:jL/ M lahos’df/ dxtf], k;f{, /f;;

काठमाडौँ –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दशैंपछि जापान भ्रमणमा जाने भएकी छिन् ।राष्ट्रपति भण्डारी दशैंलगत्तै जापान जाने तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।जापानी सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यस तर्फ जान लागेकी हुन् ।जापानी सम्राट नारोहितोको राज्याभिषेक कार्यक्रम अक्टोबर २२ ९कात्तिक ५ ० गतेका लागि तय भएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारी नारोहितोको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन अक्टोबर १६ असोज २९ गते म्यानमार हुँदै जापान प्रस्थान गर्ने र अक्टोबर २३ तारिख९कात्तिक ६ गते० स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

१२६ औं सम्राट बनेर नारोहितो औपचारिक रुपमा जापानको सिंहासनमा बसिसकेका छन् । उनले मे १ मा जापानको सिंहासन सम्हालेका थिए ।मे १ मा नै सिंहासनमा बसेका नारोहितोको राज्याभिषेक भएको थिएन । राज्याभिषेक कार्यक्रमका लागि विश्वका विभिन्न देशका राजा र राष्ट्र प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।सम्राट अकिहिताले ‘क्राइसेथिमस थ्रोन९राजगद्दी’ आफ्नो छोरा नारोहितोलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।इम्पेरियल प्यालेसमा आयोजित पारम्परिक रीति रिवाजका बीचा नारोहितोलाई मुकुट पहिराइएको थियो भने उनलाई जापानको शाही खजानाको साचो हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

जापानमा जब कोही राजा आफ्नो गद्दी त्याग्छन् त्यसपछि एक युगको अन्त्य र नयाँ राजा बन्नासाथ नयाँ युगको शुरुवाता हुन्छ ।जापान नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लागेको घोषणा केही समय अघि गरिएको थियो । नारोहिता राजसिंहासनमा बसेसँगै जापानमा नयाँ युगको शुभारम्भ भएको छ । यस नयाँ युगको नाम रेइवा हो जो नारोहितोको शासनकालसम्म चल्ने छ ।जापानको राजासँग कुनै राजनीतिक शक्ति हुँदैन तर उनलाई जापानका नागरिकले राष्ट्रिय प्रतिकको रुपमा हेर्छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया