किसानले निकाले बाँदर धपाउने यस्तो जुक्ति

३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
4 Shares

afFb/ s’g]{ /]l8of] kf]v/f, @ sflTts -/f;;_M kf]v/f dxfgu/kflnsf– @( k6g]/Ldf afFb/n] ;tfPkl5 lv/f]{sf] af]6df ahfP/ /flvPsf] /]l8of] . kfSg nfu]sf] wfgsf ;fy} e§nufotsf cGg afFb/af6 hf]ufpg wf}wf} ePkl5 s[ifsn] o:tf] h’lQm lgsfn]sf x’g . t:jL/M jf;’b]j kf}8]n

कास्की – बाँदरले दुख दिएपछि किसानले अनौठो उपाय निकालेका छन् । भित्र्याउने बेला भएको अन्नबालीमा बाँदरले क्षति पुर्‍याउन थालेपछि किसानले बाँदरबाट बाली जोगाउन विभिन्न उपाय अपनाएका हुन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– २९ पटनेरीमा बाँदरले सताएपछि त्यसको समाधानका लागि रेडियोको प्रयोग गरिएको छ ।

ठूलो आवाजमा रेडियो बजाएर बाँदर धपाउने जुक्ति उनीहरुले लगाएका छन् । त्यसका लागि खिर्रोको बोटमा रेडियो बजाएर राखिएको छ ।पाक्न लागेको धानका साथै भट्टलगायतका अन्न बाँदरबाट जोगाउन धौधौ भएपछि कृषकले यस्तो जुक्ति निकालेका हुन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया