प्रधानमन्त्री ओली र जापानी उपमन्त्रीबीच भेट

३ माघ २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
9 Shares

sf7df8f}F, # df3M lzi6frf/ e]6 k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL;Fu k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df z’qmaf/ lzi6frf/ e]6 ug'{x’Fb} g]kfn e|d0fdf /xg’ePsf ldq/fi6« hfkfgsf …kfln{ofd]G6«L efO; ldlgi6/ km/ kmf]/]g ckm]o;{Ú gfsfofdf gf]l/xftf] . t:jL/, ;f}hGoM k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno÷ /f;;

काठमाडौं/ नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानका ‘पार्लियामेन्ट्री भाइस मिनिस्टर फर फोरेन अफेयर्स’ नाकायामा नोरिहातोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया