एमसीसी परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित हुन्छ : गृहमन्त्री थापा

११ माघ २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया

u[xdGqL yfkf–:jf:Yo s]Gb| pb3f6g lrtjgsf] sflnsf gu/kflnsf–^ df /x]sf] h’6kfgL k|fylds :jf:Yo s]Gb|sf] gjlgld{t ejg a’waf/ pb3f6gkl5 dGtJo JoQm ub}{ u[xdGqL /fdaxfb’/ yfkf . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

वीरेन्द्रनगर : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुने बताएका छन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेको र सभामुख चयन भएपछि संसदमा पशे गरेर परिमार्जनसहित पारित हुने बताएका हुन्। ‘एमसीसी सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमा भएका गलत प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुन्छ,’ उनले भने।

एमसीसी सरकारले सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने किन बाध्यता भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले अमेरिकी सिनेटले पारित गर्ने भएकाले नेपालको सदनबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नहुने गरी एमसीसी सदनबाट पारित हुने बताए।

फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री थापाले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका कारण उब्जिएको विवाद र त्यसबाट दक्षिणसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए। katahmandupress

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया