पूर्वी नाकामा अलपत्र नेपाली

१० चैत्र २०७६, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
8 Shares

k”jL{ gfsfdf cnkq g]kfnL ;’?ªuf, !) r}t M k”jL{ gfsfl:yt d]rL k’ndf cnkq k/]sf g]kfnL . dlGqkl/ifbsf] lg0f{ofg’;f/ ;f]daf/ laxfg !) ah]b]lv ;Ldf gfsf aGb ePkl5 tLg ;o g]kfnL k”jL{ gfsf sfFs/le§fdf cnkq k/]sf 5g . t:jL/M ;’/]Gb| e08f/L

सुरुङ्गा, १० चैत : पूर्वी नाकास्थित मेची पुलमा अलपत्र परेका नेपाली । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सोमबार बिहान १० बजेदेखि सीमा नाका बन्द भएपछि तीन सय नेपाली पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा अलपत्र परेका छन् । तस्वीरः सुरेन्द्र भण्डारी÷ रासस

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया